Atharvaveda Shaunaka Samhita – Kanda 06 Sukta 057

By Dr. Sachchidanand Pathak, U.P. Sanskrit Sansthan, Lucknow, India.

A
A+

जलचिकित्सा।

१-३ शन्तातिः। रुद्रः। १-२ अनुष्टुप् ३ पथ्याबृहती।

इ॒दमिद् वा उ॑ भेष॒जमि॒दं रु॒द्रस्य॑ भेष॒जम्।
येनेषु॒मेक॑तेजनां श॒तश॑ल्यामप॒ब्रव॑त्॥१॥
जा॒ला॒षेणा॒भि षि॑ञ्चत जालाषेणोप॑ सिञ्चत ।
जा॒ला॒षमु॒ग्रं भे॑ष॒जं तेन॑ नो मृड जी॒वसे॑ ॥२॥
शं च॑ नो॒ मय॑श्च नो॒ मा च॑ नः॒ किं च॒नाम॑मत्।
क्ष॒मा रपो॒ विश्वं॑ नो अस्तु भेष॒जं सर्वं॑ नो अस्तु भेष॒जम्॥३॥