Atharvaveda Shaunaka Samhita – Kanda 06 Sukta 007

By Dr. Sachchidanand Pathak, U.P. Sanskrit Sansthan, Lucknow, India.

A
A+

असुरक्षयणम्।

१-३ अथर्वा। सोमः, अदितिः, ३ देवाः। गायत्री, १ निचृत्।

येन॑ सो॒मादि॑तिः प॒था मि॒त्रा वा॒ यन्त्य॒द्रुहः॑ ।
तेना॒ नोऽव॒सा ग॑हि ॥१॥
येन॑ सोम साह॒न्त्यासु॑रान् र॒न्धया॑सि नः ।
तेना॑ नो॒ अधि॑ वोचत ॥२॥
येन॑ देवा॒ असु॑राणा॒मोजां॒स्यवृ॑णीध्वम्।
तेना॑ नः॒ शर्म॑ यच्छत ॥३॥