Atharvaveda Shaunaka Samhita – Kanda 06 Sukta 060

By Dr. Sachchidanand Pathak, U.P. Sanskrit Sansthan, Lucknow, India.

A
A+

पतिलाभः।

१-३ अथर्वा। अर्यमा। अनुष्टुप्।
अ॒यमा या॑त्यर्य॒मा पु॒रस्ता॒द् विषि॑तस्तुपः ।
अ॒स्या इ॒चछन्न॒ग्रुवै॒ पति॑मु॒त जा॒याम॒जान॑ये ॥१॥
अश्र॑मदि॒यम॑र्यमन्न॒न्यासां॒ सम॑नं य॒ती।
अ॒ङ्गो न्वऽर्यमन्न॒स्या अ॒न्याः सम॑न॒माय॑ति ॥२॥
धा॒ता दा॑धार पृथि॒वीं धा॒ता द्यामु॒त सूर्य॑म्।
धा॒तास्या अ॒ग्रुवै॒ पतिं॒ दधा॑तु प्रतिका॒म्यऽम्॥३॥