Atharvaveda Shaunaka Samhita – Kanda 07 Sukta 118

By Dr. Sachchidanand Pathak, U.P. Sanskrit Sansthan, Lucknow, India.

A
A+

वर्मधारणम्।

१ अथर्वाङ्गिराः। चन्द्रमाः, वरुणः, देवः। त्रिष्टुप्।
मर्मा॑णि ते॒ वर्म॑णा छादयामि॒ सोम॑स्त्वा॒ राजा॒मृते॒नानु॑ वस्ताम्।
उ॒रोर्वरी॑यो॒ वरु॑णस्ते कृणोतु॒ जय॑न्तं॒ त्वानु॑ दे॒वा म॑दन्तु ॥१॥