Atharvaveda Shaunaka Samhita – Kanda 07 Sukta 105

By Dr. Sachchidanand Pathak, U.P. Sanskrit Sansthan, Lucknow, India.

A
A+

दैव्यं वचः।

१ अथर्वा।मन्त्रोक्ताः। अनुष्टुप्।।
अ॒प॒क्राम॒न् पौरु॑षेयाद् वृणा॒नो दैव्यं॒ वचः॑ ।
प्रणी॑तीर॒भ्याव॑र्तस्व॒ विश्वे॑भिः॒ सखि॑भिः स॒ह॥१॥