Atharvaveda Shaunaka Samhita – Kanda 07 Sukta 102

By Dr. Sachchidanand Pathak, U.P. Sanskrit Sansthan, Lucknow, India.

A
A+

आत्मनोऽहिंसनम्।

१ प्रजापतिः। द्यावापृथिवी, अन्तरिक्षम्, मृत्युः। विराट् पुरस्ताद् बृहती।
न॒म॒स्कृत्य॒ द्यावा॑पृथि॒वीभ्या॑म॒न्तरि॑क्षाय मृ॒त्यवे॑ ।
मे॒क्षाम्यू॒र्ध्वस्तिष्ठ॒न् मा मा॑ हिंसिषुरीश्व॒राः ॥१॥