Atharvaveda Shaunaka Samhita – Kanda 07 Sukta 092

By Dr. Sachchidanand Pathak, U.P. Sanskrit Sansthan, Lucknow, India.

A
A+

सुत्रामा इन्द्रः।

१ अथर्वा। चन्द्रमाः (इन्द्रः)। त्रिष्टुप्।
स सु॒त्रामा॒ स्ववाँ॒ इन्द्रो॑ अ॒स्मदा॒राच्चि॒द् द्वेषः॑ सनु॒तर्यु॑योतु ।
तस्य॑ व॒यं सु॑म॒तौ य॒ज्ञिय॒स्यापि॑ भ॒द्रे सौ॑मन॒से स्या॑म ॥१॥