Atharvaveda Shaunaka Samhita – Kanda 07 Sukta 091

By Dr. Sachchidanand Pathak, U.P. Sanskrit Sansthan, Lucknow, India.

A
A+

सुत्रामा इन्द्रः।

१ अथर्वा। चन्द्रमाः (इन्द्रः)। त्रिष्टुप्।
इन्द्रः॑ सु॒त्रामा॒ स्ववाँ॒ अवो॑भिः सुमृडी॒को भ॑वतु वि॒श्ववे॑दाः ।
बाध॑तां॒ द्वेषो॒ अभ॑यं नः कृणोतु सु॒वीर्य॑स्य॒ पत॑यः स्याम ॥१॥