Atharvaveda Shaunaka Samhita – Kanda 07 Sukta 069

By Dr. Sachchidanand Pathak, U.P. Sanskrit Sansthan, Lucknow, India.

A
A+

सुखम्।

१ शन्तातिः। सुखम्। पथ्यापङ्क्तिः।
शं नो॒ वातो॑ वातु॒ शं न॑स्तपतु॒ सूर्यः॑ ।
अहा॑नि॒ शं भ॑वन्तु नः॒ शं रात्री॒ प्रति॑ धीयतां॒
शमु॒षा नो॒ व्युऽच्छतु ॥१॥