Atharvaveda Shaunaka Samhita – Kanda 07 Sukta 059

By Dr. Sachchidanand Pathak, U.P. Sanskrit Sansthan, Lucknow, India.

A
A+

शाप-मोचनम्।

१ बादरायणिः। अरिनाशनम्। अनुष्टुप्।
यो नः॒ शपा॒दश॑पतः॒ शप॑तो॒ यश्च॑ नः॒ शपा॑त्।
वृ॒क्ष इ॑व वि॒द्युता॑ ह॒त आ मूला॒दनु॑ शुष्यतु ॥१॥