Atharvaveda Shaunaka Samhita – Kanda 07 Sukta 055

By Dr. Sachchidanand Pathak, U.P. Sanskrit Sansthan, Lucknow, India.

A
A+

मार्गस्वस्त्ययनम्।

१ भृगुः। इन्द्रः। विराट् परोष्णिक्।
ये ते॒ पन्था॒नोऽव॑ दि॒वो येभि॒र्विश्व॒मैर॑यः ।
तेभिः॑ सुम्न॒या धे॑हि नो वसो ॥१॥