Atharvaveda Shaunaka Samhita – Kanda 07 Sukta 07

By Dr. Sachchidanand Pathak, U.P. Sanskrit Sansthan, Lucknow, India.

A
A+

आदित्याः।

१ अथर्वा (ब्रह्मवर्चसकामः) । अदितिः।आर्षी जगती।
दितेः॑ पु॒त्राणा॒मदि॑तेरकारिष॒मव॑ दे॒वानां॑ बृह॒ताम॑न॒र्मणा॑म्।
तेषां॒ हि धाम॑ गभि॒षक् स॑मु॒द्रियं॒ नैना॒न् नम॑सा प॒रो अ॑स्ति॒ कश्च॒न॥१॥