Atharvaveda Shaunaka Samhita – Kanda 07 Sukta 093

By Dr. Sachchidanand Pathak, U.P. Sanskrit Sansthan, Lucknow, India.

A
A+

शत्रुनाशनम्।

१ भृग्वङ्गिराः। इन्द्रः। गायत्री।
इन्द्रे॑ण म॒न्युना॑ व॒यम॒भि ष्या॑म पृतन्य॒तः ।
घ्नन्तो॑ वृ॒त्राण्य॑प्र॒ति॥१॥