Atharvaveda Shaunaka Samhita – Kanda 07 Sukta 051

By Dr. Sachchidanand Pathak, U.P. Sanskrit Sansthan, Lucknow, India.

A
A+

परिपाणम्।

१ अङ्गिराः। इन्द्राबृहस्पती। त्रिष्टुप्।
बृह॒स्पति॑र्नः॒ परि॑ पातु प॒श्चादु॒तोत्त॑रस्मा॒दध॑रादघा॒योः ।
इन्द्रः॑ पु॒रस्ता॑दु॒त म॑ध्य॒तो नः॒ सखा॒ सखि॑भ्यो॒ वरी॑यः॒ कृणोतु ॥१॥